Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM INTERNETOWYM: HTTPS://WWW.DRUKOLO.PL

 

Sklep internetowy, który znajduje się pod adresem internetowym https://www.drukolo.pl (dalej zwany również „Sklepem”) stanowi własność spółki DRUKOLO – KOHLMEYER Spółka jawna z siedzibą w Chybie, 43 - 520, ul. Olchowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000361136, posiadającej NIP: 5482621481 oraz numer REGON: 241660445, adres e-mail: sklep@drukolo.pl, nr tel.: 33 858 04 72.

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. zasady działania Sklepu, w tym zasady oraz tryb składania za pośrednictwem Sklepu Zamówień celem zakupu Towarów od Sprzedającego,
 2. rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczna,
 3. warunki świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego,
 5. zasady odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem,
 1. Występujące w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenia:
 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu określający warunki korzystania ze Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego i zasady odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, dostępny na stronie internetowej: https://www.drukolo.pl/regulamin, stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
 2. Sprzedający (Usługodawca) – DRUKOLO – KOHLMEYER Spółka jawna z siedzibą w Chybie, 43 – 520, ul. Olchowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000361136, posiadająca nr NIP: 5482621481 oraz nr REGON: 241660445, adres e-mail: sklep@drukolo.pl, nr tel.: 33 858 04 72,
 3. Klient (Usługobiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną,
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.),
 5. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną - usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.) na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, wskazane w niniejszym Regulaminie,
 6. Kupujący – Klient, którego Zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedającego,
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.drukolo.pl, umożliwiający Usługobiorcom składanie Zamówień celem zakupu od Sprzedającego Towarów prezentowanych w tym serwisie,
 8. Towary – rzeczy ruchome prezentowane przez Sprzedającego w Sklepie, mogące być przedmiotem składanego przez Usługobiorcę Zamówienia,
 9. Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający rejestrację Usługobiorcy i utworzenie indywidualnego Konta Usługobiorcy,
 10. Konto Usługobiorcy (Konto Klienta) – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego dostępny w ramach Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez konkretnego Klienta, zabezpieczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem określonymi przez Usługobiorcę,
 11. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Usługobiorcy złożenie Zamówienia,
 12. Zamówienie – wypełniony i wysłany przez Usługobiorcę do Sprzedającego Formularz Zamówienia,
 13. Informacje Handlowe – przesyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacje o aktualnych produktach i promocjach Sprzedającego, wydarzeniach i aktualnościach związanych z działalnością Sprzedającego oraz kartki świąteczne.
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów poprzez sieć Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 2. Ilość dostępnych Towarów jest zmienna i informacja o ilości dostępnych Towarów podlega stałej aktualizacji.
 3. Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mogą być zawarte wyłącznie w języku polskim.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę ze Sklepu Internetowego, w tym między innymi przeglądanie jego zawartości, utworzenie Konta Usługobiorcy oraz składanie Zamówień możliwe jest wyłącznie na indywidualne żądanie Usługobiorcy zgłaszane elektronicznie za pośrednictwem urządzenia, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. Sprzedający informuje, że w zależności od indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego Klient korzysta przy składaniu Zamówienia, mogą pojawiać się pewne wizualne różnice w wyglądzie Towarów oferowanych w Sklepie (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.). Zapis ma charakter informacyjny i nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedającego za ewentualną niezgodność dostarczonego Towaru z Towarem prezentowanym w Sklepie.
 6. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie Klienta, bądź ograniczenia oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, chyba że problemy techniczne powstały na skutek okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność.

 

§2 

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Usługodawca nieodpłatnie świadczy drogą elektroniczną następujące usługi (Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną):
 1. usługi o charakterze informacyjnym, w ramach których Usługodawca zamieszcza w Sklepie informacje, w sposób umożliwiający ich przesłanie i wyświetlenie na odpowiednim urządzeniu Usługobiorcy, poprzez przekaz powyższych danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy,
 2. usługi polegające na możliwości utworzenia przez Usługobiorcę indywidualnego Konta Usługobiorcy oraz korzystania z Konta Usługobiorcy, w tym w szczególności poprzez składanie Zamówień,
 3. usługi polegające na możliwości wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu pośredniego oraz na otrzymywanie od Sprzedającego Informacji Handlowych.
 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca i tym samym korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:
 1. umożliwiające  przeglądanie stron internetowych,
 2. wyposażone w dostęp do sieci Internet,
 3. posiadające zainstalowane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.
 1. Usługobiorcy nie wolno dostarczać za pośrednictwem Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca informuje o następujących szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną:
 1. możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego Usługobiorcy przez różnego rodzaju szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu wyrządzania szkód, w tym w szczególności wirusy, „robaki” oraz „konie trojańskie”. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka Usługodawca zaleca Usługobiorcy korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą wirusów,
 2. możliwe działania tzw. hackerów, zmierzające do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. w drodze ataków DoS lub DDoS na witrynę Usługodawcy, w ramach której funkcjonuje Sklep), jak i do systemu Usługobiorcy,
 3. możliwość podejmowania przez osoby trzecie działań zmierzających do złamania zabezpieczeń systemu Usługodawcy i/lub Usługobiorcy celem przechwycenia informacji poufnych, w tym danych osobowych m.in. w celu kradzieży tożsamości,
 4. możliwość przesyłania przez osoby trzecie fałszywych wiadomości elektronicznych łudząco przypominających autentyczne wiadomości elektroniczne wysyłane przez Usługodawcę w celu pozyskania informacji poufnych. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka należy zachować szczególną ostrożność przy odbieraniu wiadomości elektronicznych oraz udzielaniu na nie odpowiedzi. W szczególności Usługobiorca powinien w każdym przypadku dokładnie sprawdzić adres, z którego otrzymał wiadomość oraz mieć na względzie, że Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorców z prośbą o przesłanie hasła do Konta Klienta (hasło do Konta Klienta podawane jest przez Usługobiorcę tylko przy procesie logowania do Konta Klienta).
 1. Usługodawca informuje, że stale stosuje nowoczesne środki techniczne mające na celu ochronę przed niepożądanymi działaniami opisanymi w ust. 4 powyżej, jednakże pomimo dołożenia przez Usługodawcę wszelkiej staranności w celu zminimalizowania powyższych ryzyk, nie istnieją środki zabezpieczające, które całkowicie eliminowałyby powyższe ryzyka wystąpienia niepożądanych działań opisanych w ust. 4 powyżej.
 2. W trakcie korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na dysku lokalnym Usługobiorcy zapisywane są pliki cookies (tzw. „ciasteczka” - pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową, przechowujące informacje dotyczące odwiedzin strony internetowej Usługodawcy), w celu umożliwienia prawidłowego działania strony internetowej Usługodawcy, na której znajduje się Sklep. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną może być należyte skonfigurowanie przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona obsługiwać pliki cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest na stronie Sklepu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną w każdym czasie, przy czym w żaden sposób nie wpływa to na fakt zawarcia oraz wykonania umów sprzedaży Towarów zawartych przed zakończeniem świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. O planowanym zakończeniu świadczenia przez Usługodawcę Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Usługodawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu, a w przypadku Klientów posiadających Konto Klienta również za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na co najmniej 14 dni przed planowanym zakończeniem dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Z chwilą zakończenia dalszego świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Konta Klientów zostaną usunięte.

 

§3

REJESTRACJA USŁUGOBIORCY

 

 1. Rejestracja Usługobiorcy następuje poprzez prawidłowe wypełnienie oraz wysłanie Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji wymaga podania przez Usługobiorcę co najmniej następujących danych:
 1. imienia i nazwiska Usługobiorcy będącego Konsumentem bądź imienia i nazwiska wraz z firmą Usługobiorcy niebędącego Konsumentem,
 2. numeru telefonu, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Usługobiorcą,
 3. adresu poczty elektronicznej e-mail, za pośrednictwem którego możliwy będzie bezpośredni kontakt z Usługobiorcą.
 1. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania danych umożliwiających złożenie Zamówienia przy wykorzystaniu Konta Usługobiorcy, tj. nazwy (loginu) oraz hasła jakiejkolwiek osobie, która nie jest umocowana do zawierania w imieniu Usługobiorcy umowy ze Sprzedającym.
 2. Warunkiem koniecznym do dokonania rejestracji za pośrednictwem Sklepu Internetowego i utworzenia Konta Usługobiorcy jest złożenie przez Usługobiorcę oświadczeń o tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i akceptuje ich treści w całości. Oświadczenia te składane są przez Usługobiorcę wraz z wysłaniem Formularza Rejestracyjnego poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracyjnym właściwych pól (tzw. checkbox) obejmujących treść tych oświadczeń. Złożenie powyższych oświadczeń jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek konieczny do utworzenia Konta Usługobiorcy. Postanowienie to dotyczy także Klientów składających zamówienia bez rejestracji i logowania do Konta Klienta, którzy składają powyższe oświadczenia w Formularzu Zamówienia.
 3. Usługodawca może usunąć Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 1. wniosku Usługobiorcy o jego usunięcie,
 2. udostępnienia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z Konta Usługobiorcy (tj. nazwy konta - loginu oraz hasła) przez osoby trzecie nieumocowane do zawierania w imieniu Usługobiorcy umów ze Sprzedającym,
 3. podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym,
 4. utworzenia fikcyjnego Konta Usługobiorcy, tj. przypisanego do nieistniejącego podmiotu lub podmiotu niebędącego w rzeczywistości Usługobiorcą,
 5. cofnięcia przez Usługobiorcę zgody na treść Regulaminu lub niewyrażenia przez Usługobiorcę zgody na zmienioną treść Regulaminu,
 6. naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,
 7. niekorzystania przez Usługobiorcę z Konta Usługobiorcy (tj. w przypadku braku zalogowania się Usługobiorcy) przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 1. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o usunięciu Konta Usługobiorcy lub planowanym zaprzestaniu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 2. Usługobiorca może skorygować ewentualne błędy we wprowadzanych przez siebie danych wysyłając Usługodawcy wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e‑mail na adres: sklep@drukolo.pl.

 

§4

ZAMÓWIENIA I SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Zamówienia realizowane są na terenie Polski/i na terenie Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia składane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Zamówienia mogą być składane również bez rejestracji i logowania do Konta Klienta.
 3. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne oraz osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, posiadające zdolność do czynności prawnych, w imieniu których działają osoby uprawnione do ich reprezentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku podania oczywiście nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania.
 5. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia zawierające oznaczenie kupowanych Towarów oraz całkowitą kwotę do zapłaty, do uiszczenia której zobowiązany będzie Klient, na którą składają się ceny Towarów wraz z należnymi podatkami oraz koszty dostawy Towarów.
 6. Wypełniając Formularz Zamówienia Klient wybiera jeden ze sposobów dostawy Towaru wskazanych w ust. 7 poniżej, bądź opcję odbioru osobistego Towaru w biurze Sprzedającego znajdującym się pod adresem:  43 ‑ 520 Chybie, ul. Olchowa 4.
 7. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy Towaru:
 1. dostawa za pośrednictwem przesyłki kurierskiej,
 2. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna),
 3. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa).
 1. Poprzez złożenie Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedającym na warunkach wskazanych w treści zamówienia oraz niniejszym Regulaminie, co jednocześnie powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku uiszczenia całkowitej kwoty do zapłaty, o której mowa w ust. 5. 
 2. Sprzedający niezwłocznie wyśle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, wiadomość elektroniczną stanowiącą podsumowanie i potwierdzenie zamówienia, która zawierać będzie m.in. informacje o przedmiocie sprzedaży, jego cenie, warunkach i terminie dostawy Towaru, formie, a także terminie zapłaty należności za Towar.
 3. Treść Zamówienia utrwalana jest w ramach historii Konta Usługobiorcy. Sprzedający zapewnia możliwość utrwalenia (zapisania) treści Regulaminu oraz Zamówienia na urządzeniu odbiorczym Usługobiorcy.

 

§5

WARUNKI PŁATNOŚCI I TERMINY REALIZACJI

 

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym:
 1. podawane są w polskich złotych (PLN),
 2. są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT),
 3. są wiążące do czasu ich zmiany (ewentualna zmiana nie ma zastosowania względem umów zawartych przed jej dokonaniem),
 4. nie obejmują ewentualnych kosztów dostawy Towarów, które są podawane oddzielnie w podsumowaniu Zamówienia.
 1. Ewentualne koszty dostawy Towaru pokrywa Kupujący, chyba że warunki zawartej umowy stanowią inaczej. 
 2. Koszty dostawy zamówionych Towarów uzależnione są od wybranego sposobu ich dostawy, ilości zamówionych Towarów, ich wagi oraz wymiarów.
 3. Klientowi przysługuje prawo wyboru jednej z następujących form płatności za zamówiony Towar:  
 1. płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego – płatności przelewem należy dokonać w terminie 7 dni od zawarcia umowy, lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej – płatności należy wówczas dokonać bezpośrednio po zawarciu umowy (złożeniu Zamówienia),
 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym lub odbiorze przesyłki od kuriera (za pobraniem).
 1. Na prośbę Kupującego zgłoszoną najpóźniej w chwili składania Zamówienia Sprzedający wystawia fakturę VAT, która jest wydawana wraz z Towarem.
 2. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia wynosi:
 1. w przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pośrednictwem przesyłki kurierskiej – do … dni roboczych,
 2. w przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna) – do … dni roboczych,
 3. w przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa) – do ... dni roboczych,
 4. w przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru osobistego – do … dni roboczych.
 1. Maksymalny czas realizacji Zamówienia, tj. wysyłki Towaru przez Sprzedającego i dostawę na adres wskazany przez Klienta, wynosi do … dni roboczych od momentu zawarcia umowy.
 2. Czas realizacji Zamówienia obejmuje okres od chwili zawarcia umowy – w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z form płatności wskazanych w ust. 4 lit. b) powyżej albo od chwili dokonania pełnej płatności przez Kupującego – w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z form płatności wskazanych w ust. 4 lit. a) powyżej, do momentu wydania Towaru Kupującemu bądź poinformowania Kupującego o możliwości jego odbioru osobistego w przypadku wybrania takiego sposobu odbioru przez Kupującego.
 3. W przypadku umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem wydanie Towaru następuje z chwilą jego powierzenia przewoźnikowi dostarczającemu Towar Klientowi. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Towaru zaistniałych w trakcie dostawy Towaru, jak również za ewentualne opóźnienie w dostawie Towaru.

 

§6

ODSTĄPIENIE PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY

 

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683, z późn. zm.), Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z treścią pouczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz doręczanego Klientowi wraz z niniejszym Regulaminem w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie zamówienia.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem przez Klienta nie jest obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy może zostać również wypełniony i przesłany przez Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@drukolo.pl.
 3. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku odesłania Sprzedającemu towaru na koszt Sprzedającego, Sprzedający zażąda od Klienta zwrotu kwoty poniesionej opłaty.
 4. Zwrotów towarów należy dokonywać na adres: 43 ‑ 520 Chybie, ul. Olchowa 4.

 

§7

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI TOWARU

 

 1. Wszystkie Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru lub wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.
 2. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.
 3. W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu. Ewentualne koszty dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad pokrywa Sprzedający. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem dostarczenie wadliwego Towaru do siedziby Sprzedającego następuje na koszt Sprzedającego.
 4. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 5. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.
 6. Sprzedający (Gwarant) wykona swe obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.
 7. Zapisy Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Sprzedający ponosi względem Kupującego niebędącego Konsumentem odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany. Względem Kupującego będącego Konsumentem Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w takim wypadku Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 9. Celem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący winien dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny. W przypadku, gdy Kupujący jest Konsumentem dostarczenie wadliwego Towaru do siedziby Sprzedającego następuje na koszt Sprzedającego.

 

§8

REKLAMACJE

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 2. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad.
 3. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Usługobiorców w szczególności w jeden z następujących sposobów:
 1. korespondencyjnie pod adresem: DRUKOLO – KOHLMEYER Spółka jawna, 42-520 Chybie, ul. Olchowa 4,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@drukolo.pl.
 1. Sprzedający rozstrzyga reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, z uwzględnieniem postanowienia ust. 5 poniżej.
 2. W razie zgłoszenia przez Klienta będącego Konsumentem roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanego Towaru, w szczególności jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, Sprzedający ustosunkuje się do tego żądania w terminie czternastu dni.
 3. Klientowi przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem Powszechnym.
 4. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Miejskiego Rzecznika Konsumentów, w organizacjach konsumenckich (m.in. Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), jak również dzwoniąc na infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220 oraz 22 290 89 16 (https://www.uokik.gov.pl/infolinia.php), pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Szczegółowe informacje na temat ewentualnych sposobów rozwiązywania spraw w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta dostępne są pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

§9

INFORMACJA HANDLOWA

 

 1. Informację Handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Klient wyraził zgodę na jej otrzymywanie poprzez zaznaczenie na Formularzu Rejestracji lub na Formularzu Zamówienia, właściwego pola obejmującego dobrowolną zgodę na otrzymywanie takiej informacji.
 2. Sprzedający gromadzi i przechowuje przesłane przez Klientów zgody na otrzymywanie Informacji Handlowej drogą elektroniczną.

 

§10

REZYGNACJA Z USŁUGI

 

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym z posiadania Konta Klienta. Rezygnacja z posiadania Konta Klienta możliwa jest poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w ramach Konta Klienta w Sklepie lub poprzez wiadomość wysłaną do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek której Konto Klienta zostaje usunięte.
 2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na wykonanie uprzednio zawartych umów sprzedaży.

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
 1. wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących,
 2. dostosowanie do ewentualnych zmian technicznych Sklepu,
 3. zmiany w ofercie Sprzedającego skutkujące koniecznością dokonania zmian w Regulaminie.
 1. W przypadku zmian w Regulaminie Sprzedający powiadamia wszystkich swoich Klientów, którzy utworzyli wcześniej Konto Klienta, o treści zmian w następujący sposób:
 1. stosownym komunikatem zamieszczonym w interfejsie Konta Klienta przy najbliższym logowaniu Klienta, a także
 2. w drodze wiadomości elektronicznej przesłanej przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta podczas rejestracji Konta Klienta.
 1. Klienci, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu dalszej możliwości korzystania z Konta Klienta muszą wyrazić zgodę na zmiany Regulaminu najpóźniej w chwili pierwszego logowania do Konta Klienta po dokonaniu zmian Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu w myśl ust. 2 w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży Towarów zawartych przed zmianą Regulaminu.
 3. Wszystkie informacje, zdjęcia Towarów oraz znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.
 4. Sprzedający oświadcza, że nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w myśl art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3, z późn.zm).
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży bez podawania przyczyny. Wycofanie Towaru ze sprzedaży, podobnie jak informacja o niedostępności Towaru w żaden sposób nie wpływa na wykonanie umów sprzedaży takiego Towaru zawartych przed wycofaniem Towaru ze sprzedaży.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę na skutek działania siły wyższej oraz innych okoliczności, za które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
   


Załącznik nr 1 do REGULAMINU SKLEPU

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (DRUKOLO – KOHLMEYER Spółka jawna z siedzibą w Chybie, 43-520, ul. Olchowa 4 nr tel.: 33 858 04 72, adres e-mail: sklep@drukolo.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 Załącznik nr 2 do REGULAMINU SKLEPU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Adresat:
DRUKOLO – KOHLMEYER Sp. j.
ul. Olchowa 4
43-520 Chybie
Nr tel.: 33 858 04 72
Adres e-mail: sklep@drukolo.pl


Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


- Adres konsumenta(-ów)


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data(*) Niepotrzebne skreślić.