Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
W SPÓŁCE POD FIRMĄ
DRUKOLO – KOHLMEYER SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W CHYBIE (43 – 520), UL. OLCHOWA 4

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000361136,
posiadającej NIP: 5482621481 oraz numer REGON: 241660445,
adres e-mail: sklep@drukolo.pl, nr tel.: 33 858 04 72

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Polityka Prywatności – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w DRUKOLO – KOHLMEYER Sp.j. z siedzibą w Chybie.
 2. Administrator Danych Osobowych (ADO) - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku DRUKOLO – KOHLMEYER Sp.j. z siedzibą w Chybie, 43 – 520, ul. Olchowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000361136, posiadająca nr NIP: 5482621481 oraz nr REGON: 241660445.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 5. Przetwarzanie – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 6. Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis internetowy lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności serwisu.

Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu internetowego ADO (sklepu internetowego) dostępnego pod adresem: https://www.drukolo.pl. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego serwisu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest DRUKOLO – KOHLMEYER Spółka jawna z siedzibą w Chybie, 43 – 520, ul. Olchowa 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000361136, posiadająca nr NIP: 5482621481 oraz nr REGON: 241660445, adres e-mail: sklep@drukolo.pl, nr tel.: 33 858 04 72.

2. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego serwisu, w tym dane niezbędne do złożenia zamówienia i/lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu niezbędnym do wykonania umowy (sprzedaży towaru, świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej), której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku, gdy takie działania zostaną przez Pana/Panią podjęte w celu złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego,
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, obejmujących:

  • marketing bezpośredni, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku utworzenia przez Pana/Panią Konta Klienta w ramach sklepu internetowego ADO lub zawarcia z ADO umowy sprzedaży towaru,
  • w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta (Użytkownika) - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta (Użytkownika) reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem (Użytkownikiem),

 3. w celu marketingu pośredniego obejmującego m.in. przesyłanie przez ADO informacji o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością ADO oraz kartek świątecznych, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na takie przetwarzanie.

3. PLIKI COOKIES

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy w urządzeniu internauty. ADO na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, instalowane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu  Użytkownika, przeglądającego stronę internetową. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebook’a).

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, między innymi:

 1. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 2. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron oraz utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
 3. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wiele osób otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny.

Co istotne, zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

Dla Państwa wygody serwis używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować serwis do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów internetowych.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

4. PRAWO DO  WYCOFANIA ZGODY

W przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych obydwa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@drukolo.pl lub kliknąć w link rezygnacyjny zamieszczany na końcu każdej wiadomości e-mail wysyłanej przez nas w ramach tzw. newsletter’a. Jednocześnie pragniemy wskazać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych w naszym sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie. Odmowa podania Pana/Pani danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie umowy. W pozostałym zakresie podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele ADO, operatorzy pocztowi i kurierzy, jak również podmiot świadczący nam usługę hostingu poczty e-mail oraz usługę hostingu strony internetowej, na której znajduje się nasz sklep internetowy tj. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-829, ul. Franklina Roosevelta 22.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy (sprzedaży towaru, świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na naszej stronie internetowej), której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO – Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
 2. w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta (Użytkownika) reprezentowanego przez Pana/Panią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w postanowieniu lit. a) powyżej albo do czasu wniesienie przez Pana/Panią wcześniej skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 3. w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby takiego marketingu,
 4. w przypadku Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w celu marketingu pośredniego obejmującego m.in. przesyłanie przez ADO informacji o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością ADO oraz kartek świątecznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie.

10. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

W przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


11. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w  przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

12. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem (Użytkownikiem), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 RODO.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich połączeń, które minimalizują to ryzyko. Nasza strona internetowa została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a serwerem. Ponadto ADO wdrożył środki, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, ADO wziął pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem przez niego danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i przedsięwziął odpowiednie środki w celu zapobieżenia takim skutkom.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.